越南语中“de”的使用方法和中文译法_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 VIP会员(张老师)分享原创毕业论文参考材料更新时间:16-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:14867
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện nay hiện tượng người Trung Quốc học tiếng Việt và người Việt Nam học tiếng Trung ngày càng phổ biến. Bất cứ là ngôn ngữ nào, từ vựng đều là nguyên tố quan trọng để hình thành ngôn ngữ, cũng là con đường trực tiếp của sự giao lưu giữa xã hội, kinh tế, văn hóa của các nước, và phản ánh trực tiếp của văn hóa lịch sử, xã hội và sự phát triển khoa học kỹ thuật. Trong tiếng Việt có rất nhiều từ mà một từ có nhiều ý nghĩa khác nhau, “để” là một từ có tần suất sử dụng khá cao trong tiếng Việt, trong ngữ cảnh khác nhau có nhiều ngữ nghĩa khác nhau, cho nên rất khó nắm vững cách sử dụng và cách dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung của nó. Thông qua phân tích và nghiên cứu cách sử dụng và cách dịch của từ “để” trong tiếng Việt để cung cấp một số tài liệu học tập cho những người học tiếng Việt, để cho cách sử dụng và cách dịch của từ “để” hình thành một thể hệ kiến thức hệ thống, và nâng cao trình độ tiếng Việt của người học, giảm bớt những sai lầm và trở ngại trong quá trình học tập, do vậy có thể thúc đẩy dạy học tiếng Việt và việc giao lưu ngôn ngữ và văn hóa giữa hai nước Trung-Việt được tốt hơn. Thông qua việc đi sâu phân tích và nghiên cứu cách sử dụng và cách dịch của từ “để”, có thể giúp cho bản thân mình và những người học tiếng Việt khác phân biệt một cách chính xác cách sử dụng, ý nghĩa và cách dịch của từ “để”, giúp hình thành được kiểu mẫu phân biệt ngữ pháp và tư duy rõ ràng trong đầu óc của mình, làm rõ ý nghĩa khác nhau của từ này trong các ngữ cảnh đặc biệt, trật tự từ khác nhau và cụm từ cố định, làm nền móng vững chắc cho việc học tiếng Việt.

 

Từ khóa: “để”, cách sử dụng, cách dịch

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Khái quát về từ “để” trong tiếng Việt-1

1.1 Thực trạng nghiên cứu bản thể-1

1.1.1 Từ tính của từ “để”-1

1.1.2 Bản nghĩa và chức năng về từ “để”-2

1.2 Khái quát Thực trạng từ “để” trong việc học tập-4

Chương II Cách sử dụng và cách dịch của từ “để” từ tiếng Việt sang tiếng Trung-6

2.1 Khi từ “để” làm động từ-6

2.2 Khi từ “để” làm liên từ-16

Chương III Phân tích lỗi sai thường gặp và nêu ra biện pháp khi sử dụng và phiên dịch từ “để”-22

3.1 Lỗi sai thường gặp khi sử dụng và phiên dịch từ “để”-23

3.2 Nêu ra biện pháp-24

Kết luận-27

Tài liệu tham khảo-28

Phụ lục-29

Lời cảm ơn-31

致 谢-32

意思相近论文题目: