中国楚雄彝族和越南河江倮倮族的婚俗对比_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 VIP会员(张老师)分享原创毕业论文参考材料更新时间:16-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:16909
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Dân tộc Lô Lô Việt Nam và dân tộc Di Trung Quốc là hai dân tộc cùng nguồn gốc hiện nay sinh sống ở hai quốc gia. Do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội nên phong tục hôn nhân của hai dân tộc đều có đặc điểm riêng biệt của mình. Văn hóa hôn nhân là thành phần quan trọng của mỗi dân tộc khác nhau và mỗi nước khác nhau. Giá trị sâu rộng và cách suy nghĩ, tín ngưỡng tôn giáo, tâm lý xã hội đều được hiện rõ trong văn hóa hôn nhân. Hai dân tộc trên cơ sở cùng nguồn gốc đã hấp thụ những văn hóa bản địa khác vào văn hóa của dân tộc mình, làm cho phong tục hôn nhân nảy sinh ra những điều giống và khác nhau. Luận văn đã thực hiện thu thập dữ liệu, nghiên cứu, tổng kết so sánh phong tục hôn nhân trong hai dân tộc Di và dân tộc Lô Lô. Thông qua đây càng tăng thêm hiểu biết về văn hóa của hai dân tộc như văn hóa lễ nghi, văn hóa tôn giáo đã được thể hiện rõ nét trong phong tục hôn nhân. Từ đó chúng ta càng thêm trân trọng những giá trị văn hóa của hai dân tộc có cùng nguồn gốc tại hai nước khác nhau.    

   

Từ khóa: phong tục hôn nhân, dân tộc Di, dân tộc Lô Lô, giống và khác

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Giới thiệu chung về hôn nhân cuộc sống-1

1.1 Hôn nhân-1

1.2 Nguồn gốc hôn nhân-1

1.3 Hình thái hôn nhân-2

1.3.1 Hôn nhân huyết mạch-2

1.3.2 Hôn nhân Punaluan family-2

1.3.3 Hôn nhân đối ngẫu-3

1.3.4 Chế độ một vợ một chồng-3

1.4 Giới thiệu chung về dân tộc Di và dân tộc Lô Lô-3

1.4.1 Giới thiều chung về dân tộc Di-3

1.4.2 Giới thiệu chung về dân tộc Lô Lô-5

 Chương II Phong tục hôn nhân của dân tộc Di và dân tộc Lô Lô-7

2.1 Phong tục hôn nhân của dân tộc Di ở Sở Hùng Trung Quốc-7

2.1.1 Hình thức phong tục hôn nhân-7

2.1.2 Các bước trong cưới xin-8

2.2 Phong hôn nhân của dân tộc Lô Lô ở Hà Giang Việt Nam-12

2.2.1 Hình thức phong tục hôn nhân-12

2.2.2 Các bước trong cưới xin-13

 Chương III So sánh phong tục hôn nhân và văn hóa đặc sắc trong hôn nhân giữa dân tộc..-19

3.1 Những điểm khác và văn hóa đặc sắc-19

3.1.1 Về mặt chế độ hôn nhân:-19

3.1.2 Về mặt hình thái hôn nhân:-20

3.1.3 Về mặt biếu quà-21

3.1.4 Về các bước lễ nghi trong hôn nhân-22

3.1.5Vai trò trong hôn nhân.23 

3.2 Những điểm giống và văn hóa đặc sắc-24

3.2.1 Về mặt chế độ hôn nhân-24

3.2.2 Về mặt hình thái hôn nhân:-25

3.2.3 Về mặt sùng bái tín ngưỡng tôn giáo-25

3.2.4 Về các bước lễ nghi trong hôn nhân…26

3.3 Ý nghĩa...26 

Kết luận-28

Tài liệu tham khảo-29

Lời cảm ơn-30

致  谢-31

意思相近论文题目: