浅谈中国彝族和越南倮倮族房屋建筑的比较_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 VIP会员(张老师)分享原创毕业论文参考材料更新时间:16-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:14656
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Kiến trúc được gọi là "âm nhạc đông cứng", cũng là sản phẩm trực quan nhất được thực hiện trong lịch sử của nhân loại do quá trình sáng tạo văn minh vật chất và văn minh tinh thần. Phong cách của kiến trúc thể hiện đặc điểm phát triển văn hóa của một dân tộc. Trong đó, văn hóa kiến trúc độc đáo là miêu tả chân thực của trí tuệ dân tộc, nó phản ánh tập quán cuộc sống, tín ngưỡng tôn giáo và tâm lý thẩm mỹ của dân tộc, là biểu hiện trực quan của cá tính dân tộc. Vì những lý do đó, tìm hiểu văn hóa kiến trúc của dân tộc, có thể giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về một dân tộc, và có thể về cả một quốc gia. Người Di là một dân tộc trong 56 dân tộc Trung Quốc, người Lô Lô là một dân tộc trong 54 dân tộc Việt Nam, tuy thuộc nhà nước khác nhau, nhưng cả hai dân tộc có nguồn gốc chung, có phong tục tập quán chung, văn hóa chung cũng như tín ngưỡng chung. Khóa luận này chủ yếu giới thiệu khái quát về bối cảnh, hình thái làng xóm, loại hình chủ yếu về nhà cửa và tục lệ xây dựng nhà cửa của người Di và người Lô Lô, nhằm tìm hiểu những đặc điểm riêng về kỹ thuật xây dựng, vật liệu xậy dựng, không gian thiết kế v.v... So sánh những điểm giống nhau và những điểm khác nhau về kiến trúc nhà cửa, tìm hiểu đặc sắc văn hóa kiến trúc truyền thống dân tộc. Khóa luận cũng mong muốn trình bày được những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc, qua đó có thể tìm thấy ảnh hưởng của giao lưu văn hóa tại vùng dân tộc thiểu số giữa hai nước, góp phần làm phong phú và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

 

Từ khóa: Người Di Trung Quốc, Người Lô Lô Việt Nam, Kiến trúc nhà cửa,

        So sánh, Đặc sắc văn hóa

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Khái quát về người Di và người Lô Lô-1

1.1 Người Di ở Trung Quốc-1

1.2 Người Lô Lô ở Việt Nam-3

Chương II Kiến trúc nhà cửa của người Di và người Lô Lô-6

2.1 Khái niệm về kiến trúc nhà cửa-6

2.2 Kiến trúc nhà cửa của người Di và người Lô Lô-8

2.2.1 Bối cảnh của kiến trúc nhà cửa-8

2.2.2 Hình thái làng xóm và đặc điểm về nhà cửa-10

2.2.3 Loại hình chủ yếu về kiến trúc nhà cửa-12

2.2.4 Tục lệ xây dựng nhà cửa của người Di-15

2.3 Kiến trúc nhà cửa của người Lô Lô Việt Nam-17

2.3.1 Bối cảnh của kiến trúc nhà cửa-17

2.3.2 Hình thái làng xóm và đặc điểm về nhà cửa-19

2.3.3 Loại hình chủ yếu về kiến trúc nhà cửa-20

2.3.4 Tục lệ xây dựng nhà cửa của người Lô Lô-22

Chương III So sánh kiến trúc nhà cửa của người Di và người Lô Lô-26

3.1 Những điểm giống nhau-26

3.2 Những điểm khác nhau-28

Kết luận-30

Tài liệu tham khảo-31

Lời cảm ơn-32

致  谢-33

意思相近论文题目: