浅析汉越“死亡”委婉语的特点_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 VIP会员(张老师)分享原创毕业论文参考材料更新时间:16-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:13925
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Ngôn ngữ là phương tiện vận tải của văn hóa, trong một trình độ, văn hóa có tác dụng chế ước đối với sự phát triển của ngôn ngữ. Trong đó, từ kiêng kỵ và từ uyển ngữ không những có ảnh hưởng sâu sắc đối với văn hóa giao tiếp mà còn ảnh hưởng đến tín ngưỡng, văn hóa dân tộc. Trong quá trình giao tiếp, người ta luôn nói đến chủ đề về gia đình, công việc, chính trị, bệnh tật và cái chết v.v... Và cái chết là một vấn đề nhạy cảm, người ta luôn không muốn nói đến, cho nên, trong tiếng Hán và tiếng Việt đều có nhiều phương pháp khác để thay thế biểu đạt cái nội dung của vấn đề này. Cho đến bây giờ, uyển ngữ về “cái chết” đã trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống giao tiếp, cho nên nghiên cứu về uyển ngữ về “cái chết” có thể thúc đẩy quá trình giao tiếp trong các văn hóa khác nhau. Khóa luận này trên cơ sở nghiên cứu của người trước chia thành ba bộ phận, chương I chủ yếu khái quát về uyển ngữ, chương II chủ yếu tìm hiểu về đặc điểm kết cấu của uyển ngữ về “cái chết” và chương III chủ yếu nói về cách diễn đạt và màu sắc tình cảm của uyển ngữ về “cái chết”. Khóa luận này sưu tầm các tài liệu Trung Quốc và Việt Nam và thông qua chỉnh lý, thống kê, phân tích và so sánh cái điểm giống và điểm khác để cung cấp tài liệu tham khảo cho người học tiếng Hán và học tiếng Việt, làm cho chúng ta có thể hiểu sâu hơn và tốt hơn về văn hóa Hán-Việt.

 

Từ khóa: Uyển ngữ, Cái chết, Ngôn ngữ kiêng kỵ, Văn hóa, Tiếng Việt, Tiếng Trung

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Khái quát về uyển ngữ-1

  1.1 Khái niệm về uyển ngữ-1

  1.2 Văn hóa ẩn dụ trong uyển ngữ-2

  1.3 Ảnh hưởng về ngữ cảnh đối với uyển ngữ-3

Chương II Đặc điểm của nhóm từ uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-7

  2.1 Đặc điểm kết cấu của nhóm từ uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-7

    2.1.1 Đặc điểm kết cấu của nhóm từ đơn âm tiết uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-7

    2.1.2 Đặc điểm kết cấu của nhóm từ đa âm tiết uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-9

  2.2 Đặc điểm ngữ dụng của nhóm từ uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-19

    2.2.1 Khái quát về đặc điểm ngữ dụng-19

    2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố đẳng cấp đối với nhóm từ uyển ngữ chỉ “cái chết”-19

    2.2.3 Cách xưng hô khác về "cái chết" trong tiếng Hán và tiếng Việt.24

Chương Ⅲ Phương pháp diễn đạt và màu sắc tình cảm của uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-26

  3.1 Phương pháp diễn đạt của uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-26

  3.2 Màu sắc tình cảm của uyển ngữ về “cái chết” trong tiếng Hán và tiếng Việt-26

Kết luận-31

Tài liệu tham khảo-33

Lời cảm ơn-34

致谢-35

意思相近论文题目: