浅析越南旅游景点公示语的汉译规范_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 VIP会员(张老师)分享原创毕业论文参考材料更新时间:16-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:9708
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Chức năng của biển công cộng tại điểm du lịch ở Việt Nam chủ yếu giới thiệu, chú thích lịch sử hoặc cung cấp những thông tin cơ bản hoặc truyền bá những tri thức hữu quan của điểm du lịch… để du khách biết được một số giá trị văn hóa của điểm du lịch và đất nước này. Hiện nay, du khách Trung Quốc sang Việt Nam du lịch đã chiếm tỷ lệ lớn nhất trong du khách nước ngoài đến Việt Nam. Người Việt Nam đã bắt đầu phiên dịch những biển công cộng trong điểm du lịch để phục vụ du khách Trung Quốc. Nhưng những biển công cộng đó lại bị dịch thiếu quy phạm, ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường du lịch quốc tế. Trong khóa luận, chúng tôi đưa ra những ví dụ cụ thể trong một số điểm du lịch ở Việt Nam dịch sang tiếng Trung, phân tích, chỉ ra những sai lầm và đề xuất phương pháp dịch biển công cộng từ tiếng Việt sang tiếng Trung. Cung cấp những tư liệu tham khảo và chỉ dẫn cụ thể để thúc đẩy và cải thiện việc dịch biển công cộng tại các điểm du lịch Việt Nam từ tiếng Việt sang tiếng Trung được chuẩn xác và dễ hiểu. 

 

Từ khóa: biển công cộng, điểm du lịch Việt Nam, dịch, quy tắc

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Khái quát việc dịch các biển công cộng tại các điểm du lịch ở Việt Nam từ tiếng Việt sang tiếng Trung-1

1.1 Tình hình phát triển chung-1

1.2 Phân loại các biển công cộng theo tình huống cụ thể-2

1.2.1 Biển nhắc nhở-2

1.2.2 Biển chỉ dẫn-3

1.2.3 Biển mệnh lệnh-4

1.2.4 Biển hạn chế-5

1.2.5 Biển tuyên truyền-5

1.2.6 Biển thuyết minh-6

1.2.7 Phân loại theo ý nghĩa trạng thái-7

1.3 Phân tích ngôn ngữ trên các biển công cộng tại điểm du lịch.-8

1.3.1 Sử dụng danh từ nhiều-9

1.3.2 Sử dụng động từ-9

1.3.3 Sử dụng đoản ngữ-10

1.3.4 Sử dụng chữ viết tắt-10

1.3.5 Chữ viết kết hợp với với ký hiệu, hình vẽ-11

1.3.6 Sử dụng câu mệnh lệnh-11

Chương II Những vấn đề còn tồn tại trong việc dịch các biển công cộng tại các điểm du lịch Việt Nam từ tiếng Việt sang tiếng Trung-13

2.1 Sai về ngôn ngữ-13

2.1.1 Sai chính tả-13

2.1.2 Sai về ngữ pháp-14

2.1.3 Sử dụng từ ngữ không thích hợp-15

2.2 Cách thức sử dụng ngôn ngữ không đúng quy phạm-17

2.2.1 Lựa chọn và sử dụng từ ngữ không phù hợp cách dùng thói quen-17

2.2.2 Phiên dịch cứng nhắc, kết cấu rườm rà-19

Chương III Một số đề xuất trong việc dịch biển công cộng tại các điểm du lịch ở Việt Nam từ tiếng Việt sang tiếng Trung-21

3.1 Một số quy tắc dịch-21

3.1.1 Coi trọng ý thức xuyên văn hóa-21

3.1.2 Nguyên tắc ngắn gọn, dễ hiểu-21

3.1.3 Nguyên tắc thống nhất-22

3.2 Biện pháp dịch biển công cộng trong các điểm du lịch Việt Nam sang tiếng Trung-23

3.2.1 Hiểu rõ đặc điểm ngôn ngữ trên biển công cộng-23

3.2.2 Tham khảo biển công cộng tại điểm du lịch Trung Quốc-23

3.2.3 Hiểu rõ bối cảnh văn hóa, nắm vững sự khác nhau.-24

3.3 Những ý tưởng đề xuất để cải thiện việc dịch biển công cộng tại các điểm du lịch Việt Nam từ tiếng Việt sang tiếng Trung-25

3.3.1 Đối với nhân viên phiên dịch-25

3.3.2 Đối với việc quản lý biển công cộng-26

3.3.3 Đối với việc chế tạo biển công cộng-26

Kết luận-28

Tài liệu tham khảo-29

Lời cảm ơn-30

致谢-31

意思相近论文题目: